Ambalažni operater

Ambalažni operater

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 95/2018 - dr.zakon) ima načelo o podeli odgovornosti svih privrednih subjekata, u skladu sa načelom "zagađivač plaća" tokom životnog ciklusa proizvoda. Pravno lice koje stavlja u promet ambalažu ili upakovan proizvod na teritoriju Republike Srbije može ispuniti svoje obaveze na jedan od tri načina:

  • da plaća državi naknadu za neispunjenu obavezu
  • da samostalno upravlja ambalažnim otpadom, ili
  • da svoju obavezu prenese na ovlašćenog operatera, kao što je Delta-Pak.

 

Delta-Pak je dozvolu za operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom dobio 2010. godine, a obnovio 03.12.2015., i time je postao treći operater organizovan za rad na teritoriji RS u skladu sa odredbama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Delta-Pak ima ulogu da upravlja sistemom odnosno da spoji organizacije koje plasiraju ambalažu na tržište i reciklere. To podrazumeva upravljanje ambalažnim otpadom u celini, koje obuhvata: planiranje i organizovanje aktivnosti vezanih za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje ambalažnog otpada.

Sklapanjem ugovora možete napraviti značajne uštede za vaše preduzeće, jer vas ispunjenje nacionalnih ciljeva oslobađa plaćanja naknade za proizvedenu i uvezenu ambalažu ili upakovan proizvod, koji se prvi put stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije (sredstva ostvarena od ove naknade su prihod budžeta Republike Srbije). Delta-Pak preuzima vaše obaveze, aktiviramo našu mrežu sakupljača i generatora i ispunjavamo državnom uredbom zacrtane ciljeve.

Sa našim softverom koji zamenjuje papirnu dokumentaciju, izveštavanje nadležnog Ministarstva se pojednostavljuje, povećava se sigurnost kalkulacija i aktivira se baza koja je uvek dostupna. Saradnju ostvarujemo kroz poseban Ugovor o saradnji i ispunjenju nacionalnih ciljeva upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, gde su cene zvanične i javne.

  • Nacionalni ciljevi:

Republika Srbija je postavila nacionalne ciljeve i donela plan smanjenja ambalažnog otpada za petogodišnji period 2015-2019 god. Nacionalni ciljevi se odnose na ponovno iskorišćenje i reciklažu 5 vrsta ambalažnog otpada: papir/karton, plastika, staklo, metal i drvo.

2015

2016

2017

2018

2019

Opšti ciljevi


Ponovno iskorišćenje

%

38

44

50

55

60

Reciklaža

%

31

36

42

48

55

Specifični ciljevi


Papir i karton

%

38

42

47

53

60

Plastika

%

14

17

19

21

22.5

Staklo

%

19

25

31

37

43

Metal

%

23

29

34

39

44

Drvo

%

11

12

13

14

15