Ambalažni operater

Ambalažni operater

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 95/2018 - dr.zakon) ima načelo o podeli odgovornosti svih privrednih subjekata, u skladu sa načelom "zagađivač plaća" tokom životnog ciklusa proizvoda. Pravno lice koje stavlja u promet ambalažu ili upakovan proizvod na teritoriju Republike Srbije može ispuniti svoje obaveze na jedan od tri načina:

  • da plaća državi naknadu za neispunjenu obavezu
  • da samostalno upravlja ambalažnim otpadom, ili
  • da svoju obavezu prenese na ovlašćenog operatera, kao što je Delta - Pak.

 

Delta - Pak je dozvolu za operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom dobio 2010. godine, a obnovio 2020. godine, i time je postao treći operater organizovan za rad na teritoriji RS u skladu sa odredbama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Delta - Pak ima ulogu da upravlja sistemom odnosno da spoji organizacije koje plasiraju ambalažu na tržište i reciklere. To podrazumeva upravljanje ambalažnim otpadom u celini, koje obuhvata: planiranje i organizovanje aktivnosti vezanih za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje ambalažnog otpada.

Sklapanjem ugovora možete napraviti značajne uštede za vaše preduzeće, jer vas ispunjenje nacionalnih ciljeva oslobađa plaćanja naknade za proizvedenu i uvezenu ambalažu ili upakovan proizvod, koji se prvi put stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije (sredstva ostvarena od ove naknade su prihod budžeta Republike Srbije). Delta - Pak preuzima vaše obaveze, aktiviramo našu mrežu sakupljača i generatora i ispunjavamo državnom uredbom zacrtane ciljeve.

Sa našim softverom koji zamenjuje papirnu dokumentaciju, izveštavanje nadležnog Ministarstva se pojednostavljuje, povećava se sigurnost kalkulacija i aktivira se baza koja je uvek dostupna. Saradnju ostvarujemo kroz poseban Ugovor o saradnji i ispunjenju nacionalnih ciljeva upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, gde su cene zvanične i javne.

  • Nacionalni ciljevi:

Republika Srbija je postavila nacionalne ciljeve i donela plan smanjenja ambalažnog otpada za petogodišnji period 2020-2024. god. Nacionalni ciljevi se odnose na ponovno iskorišćenje i reciklažu 5 vrsta ambalažnog otpada: papir/karton, plastika, staklo, metal i drvo.

 

Opšti ciljevi

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Ponovno iskorišćenje

[%]

61

62

63

64

65

Reciklaža

[%]

56

57

58

59

60

 

Specifični ciljevi za reciklažu

 

 

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Papir/karton

[%]

62

64

66

68

70

Plastika

[%]

26

30

34

38

42

Staklo

[%]

44

45

46

47

48

Metal

[%]

45

46

47

48

49

Drvo

[%]

17

19

21

23

24

 

Pratite nas na društvenim mrežama: