Dozvola za operatera sistemima upravljanja ambalažnim otpadom od 10.08.2020.godine, br. predmeta: 19-0000412/2020-06, sa registarskim brojem 003/2, kao treći operater organizovan za rad na teritoriji RS u skladu sa odredbama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik RS, broj 36/09, 88/2010, 14/2016 i 95/2018). Dozvola se odnosi na obavljanje delatnosti upravljanja ambalažnim otpadom.

Rešenje o izdavanju dozvole operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom

Rešenje o izdavanju dozvole operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom 2020.g.

Potvrda o izvršenoj registraciji

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u RS u 2014. godini

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u RS u 2015. godini

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u RS u 2016. godini

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u RS u 2017. godini 

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u RS u 2018. godini

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u RS u 2019. godini

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u RS u 2020. godini

Uputstvo za primenu pravilnika i izveštavanju o ambalaži i ambalažnom otpadu

PRAVILNIK o obrascu izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Izveštaj proizvođača, uvoznika, pakera/punioca , isporučioca i krajnjeg korisnika (Obrazac 1)

Izveštaj operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom (Obrazac 2)

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu 

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

 

Korisni linkovi:

Ministarstvo

Propisi koji regulišu oblast upravljanja ambalažnim otpadom

Agencija za zaštitu životne sredine

Osnivač

Delta Holding

 

Pratite nas na društvenim mrežama: