Prava i obaveze privrednih subjekata pri inspekcijskom nadzoru

19. novembar 2021.

Da li osećate nelagodu svaki put kada očekujete posetu inspektora, jer niste sigurni da li će sve proteći kako treba, da li posedujete svu potrebnu dokumentaciju, kao ni da li je ona u redu? Da li ste upoznati i sa time koja su vaša prava i obaveze u slučaju inspekcijskog nadzora?

Prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru, inspektor je dužan da vas u pisanom obliku obavesti o predstojećem nadzoru najkasnije tri dana pre početka nadzora. Obaveštavanje se vrši elektronskim putem, a može se učiniti i u papirnom obliku (izvori: Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018) i Info_list_Obaveze_privrede - https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/Info_list_Obaveze_privrede_web.pdf).

 

Vaše pravo je da:

 • budete upoznati u koju kategoriju rizika spada vaša delatnost; 
 • budete upoznati sa sadržajem kontrolnih lista (KL) i samostalno proverite zakonitost svog poslovanja pomoću KL; 
 • dobijete nalog za inspekcijski nadzor na početku nadzora, tako da znate šta je predmet nadzora;
 • budete upoznati sa aktima donetim u postupku inspekcijskog nadzora (zapisnik, zaključak, rešenje);
 • učestvujete u izvođenju dokaza i upozorite inspektora da su neke od informacija koje mu dajete tajne
 • vaše poslovanje bude provereno u granicama naloga i KL;
 • dobijete zapisnik o inspekcijskom nadzoru u roku od 8 radnih dana od završetka nadzora i stavite primedbe na zapisnik, ukoliko ih imate, odmah ili u roku od 5 radnih dana;
 • podnesete žalbu na rešenje inspektora u roku od 15 dana od dana dostave rešenja.

 

Vaša obaveza je da:

 • poslujete u skladu sa zakonom; 
 • savesno, pošteno i odgovorno učestvujete u postupku inspekcijskog nadzora;
 • postupite po preporukama inspektora;
 • omogućite inspektoru da nesmetano vrši nadzor i obezbedite mu potpune i tačne podatke i potrebna dokumenta;
 • primite nalog za inspekcijski nadzor i budete prisutni tokom nadzora;
 • postupite po meri koju vam je inspektor izrekao;
 • otklonite nezakonitosti i štetne posledice koje je inspektor otkrio i obavestite ga pisanim putem o tome.

 

Inspekcijski nadzor može početi i bez prethodnog obaveštavanja onda kada postoji opravdana bojazan da bi obaveštenje umanjilo ostvarenje cilja inspekcijskog nadzora ili radi zaštite javnog interesa - otklanjanja opasnosti po život ili zdravlje ljudi, imovinu, životnu sredinu, biljni ili životinjski svet. Inspektor u tim situacijama može primeniti dodatna ovlašćenja, radi zaštite javnog interesa. U ovim slučajevima u obavezi je da u zapisniku obrazloži razloge za vanredno postupanje.


Ukoliko ne želite da strepite svaki put kada vam se najavi inspekcija, biće nam zadovoljstvo da postanete naš klijent po pitanju savetodavnh usluga u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine. Mi smo tu da obezbedimo da vaše poslovanje bude u potpunosti usklađeno sa propisima koji uređuju ove oblasti, pripremimo sve da bezbrižno dočekate inspektore i pružimo vam maksimalnu podršku prilikom inspekcijskog nadzora.

Možete nas kontaktrati ukoliko kliknete OVDE, kao i putem društvenih mreža: