Životna sredina i statistika

Životna sredina i statistika

19. maj 2022.

Ukoliko ste dobili zahtev za popunjavanje upitnika vezano za istraživanje o troškovima za zaštitu životne sredine, za potrebe statistike, da li ste upoznati sa time koje podatke treba da pošaljete i da li ste u obavezi da ih dostavite?

Prema Zakonu o zvaničnoj statistici, izveštajne jedinice su dužne da bez naknade i uz poštovanje rokova daju tačne, kompletne i ažurne podatke, koji po sadržini i obliku odgovaraju zahtevima odgovornog proizvođača zvanične statistike. Izveštajne jedinice jesu pravna lica ili njihovi delovi, fizička lica, domaćinstva, organi državne uprave, organi lokalnih vlasti i sve ostale jedinice na teritoriji Republike Srbije, koje, u okviru statističkih istraživanja, daju podatke isključivo u statističke svrhe.

Dostavljaju se sledeći podaci:

  1. 1) Investicije za zaštitu životne sredine:
  • Investicije na kraju proizvodnog procesa – investicije u nove metode, tehnologije i/ili opremu za sakupljanje i uklanjanje zagađenja, za obradu i odlaganje štetnih materija i za praćenje i merenje nivoa zagađenja;
  • Investicije u prevenciju zagađenja u toku proizvodnog procesa – investicije u nove ili prilagođavanje postojećih metoda, tehnologija i/ili opreme za sprečavanje ili smanjenje količine zagađenja nastalog u toku proizvodnog procesa.

 

  1. 2) Tekući izdaci za zaštitu životne sredine:
  • Tekući izdaci nastali u izveštajnoj jedinici (interni tekući izdaci) – rad i održavanje opreme za zaštitu životne sredine, troškovi zaposlenih na zaštiti životne sredine i drugi interni tekući izdaci (obrazovanje, informisanje, administrativni poslovi u vezi sa zaštitom životne sredine itd.);
  • Tekući izdaci plaćeni trećim licima u vezi sa zaštitom životne sredine (eksterni tekući izdaci) – plaćanja trećim licima za usluge zaštite životne sredine (državne institucije, javna preduzeća) – usluge za prikupljanje otpada, prečišćavanje otpadnih voda, izdaci za dekontaminaciju zemljišta itd.

 

  1. 3) Prihodi od aktivnosti povezanih sa zaštitom životne sredine:
  • Prihodi od naknada za pružanje usluga zaštite životne sredine – za prikupljanje otpada, prečišćavanje otpadnih voda itd.;
  • Prihodi od prodaje nusproizvoda, kao rezultata aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine – od prodaje električne energije nastale u procesu otplinjavanja na deponiji, od prodaje otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina (recikliranje otpada) itd.;
  • Prihodi od interne upotrebe nusproizvoda – vrednost otpada koji se u izveštajnoj jedinici koristi kao sekundarna sirovina itd.

 

Republički zavod za statistiku ove podatke ne objavljuje kao pojedinačne. Svi podaci imaju karakter poslovne tajne.

Ukoliko želite da saznate više o popunjavanju statističkih izveštaja vezano za zaštitu životne sredine, možete nas kontaktirani klikom na link, kao i putem društvenih mreža: